שנצא לדרך?
לטובת זיהוי יש להזין את מספר הרישוי של רכבך ומספר הטלפון הנייד שלך
מס' רישוי
מס' טלפון
המספר אינו תקין
GO

 

מספר הרישוי שהוזן רשום עבור פעילות זו.

ניתן לבצע רישום אחד לכל רכב.

לבירור, ניתן לפנות אלינו במייל:

sa@samelet.com

 

אופס
אנחנו SOLD OUT
נתראה בפעם הבאה…

 

 

 

מצטערים, מספר הרישוי שהוזן אינו נמצא ברשימת התפוצה של פעילות זו.

ניתן לפנות אלינו במייל לבירור:

sa@samelet.com

 

מצטערים, ההרשמה לטיול זה הסתיימה.

 

 

מספר רישוי וסלולרי כפי שהוזנו אינם תואמים על פי המתועד במערכות שלנו.

בבקשה נסו שנית,

יש לשים לב לרישוי מלא ותקין ולהזין את המספר הסלולרי אליו נשלח המסרון.

ניתן לפנות אלינו במייל לבירור:

sa@samelet.com

 

ההרשמה נסגרה.

ניתן לפנות אלינו במייל לבירור: sa@samelet.com

 

אופס
נראה שיש לנו שגיאה
נסו שוב בבקשה

*מס' רישוי
מס׳ טלפון נייד
כמה תגיעו?
חשוב שנדע / הערות מיוחדות
*נותרו 124 תוים
כתב הסכמה
הנדון: כתב הסכמה, פטור וויתור תביעות ("כתב ההסכמה") להשתתפות בהדרכת נהיגה / ימי מסלול / טיולים / פעילויות רכב אחרות ("הפעילות").

ההשתתפות באירוע הינה מרצוני החופשי ובאחריותי ולאחר ששקלתי את הכרוך בה ומטרתה הינה מפגש חברים מהנה.

מבלי לגרוע מהאמור הנני מאשר/ת בזאת כי הובאו לידיעתי הדברים הבאים והנני מסכים.מה להם:

סמלת ו/או מי אחר מטעמה, אינם אחראים באופן כלשהו לפעילות לרבות כל הקשור ביחס למועדיה, לוח הזמנים, קצב הנסיעה, כמות ואיכות המשתתפים / הפעילות / תכניה ומרכיביה.

בנוסף, הם אינם אחראים בשום אופן ו/או צורה על השתתפותי בפעילות ו/או לכל נזק גופני ו/או רכושי /או ממוני שעלול להיגרם לי ו/או לרכבי ו/או לנוסעים ברכבי ו/או לרכושי ו/או לצד שלישי כלשהו במהלך הפעילות, לרבות תאונת דרכים ו/או עבירה על חוקי התנועה ו/או כל נזק אחר.

הנני מצהיר.ה כי (ככל ואני זה/ זו שאנהג) אני מחזיק.ה ברישיון נהיגה בר תוקף וכי לא נפסלתי מלנהוג וכן כי אני כשיר/ה מבחינה גופנית לקחת חלק בפעילות. בנוסף, הנני מאשר/ת כי ברשותי ביטוח חובה תקף וכן ביטוח מקיף כולל אחריות כלפי צד שלישי ו/או כל ביטוח הנדרש על פי חוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל או להלן באחריותי לוודא כי פוליסות הביטוח שלי מכסות אותי ואת מלווי / אורחי וכן את רכבי ורכושי האחר ואת רכושם בגין כל נזק או פגיעה במסגרת או כתוצאה הפעילות.

הנני מצהיר.ה בחתימתי זאת כי הנני מסכים.מה לכל האמור לעיל וכי אני נושא/ת באחריות בלעדית באשר לכל מקרה ו/או נזק, ככל שיהיה, אם חו"ח יהיה, ו/או ייגרם לי או על ידי ו/או לרכבי ו/או לרכושי האחר ו/או לנוסעים ברכב ו/או רכושם ו/או לצד ג' ורכושו במסגרת פעילות ולא יהיו לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי סמלת ו/או עומר גלברט ו/או מי אחר מטעמה ו/או מבטחות סמלת בקשר לפעילות וכי חתימתי, מרצוני החופשי, על טופס זה והשתתפותי בפעילות מהווה וויתור מראש על כל זכות לתביעה או דרישה או טענה והנני פוטר את סמלת ו/או מי מטעמה לרבות מבטחות סמלת באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפעילות, ביצועה או העדר ביצועה ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בגינה, במהלכה ו/או בקשר אליה לי או לצד שלישי כלשהו.

בנוסף לאמור ידוע לי כי הפעילות תתועד ותצולם ("התיעוד") באמצעים שונים והנני מביע ומאשר בזאת את הסכמתי לתיעוד וצילום כאמור ועשיית שימוש (ובכלל זה לשדר, להקרין, להציג, להעמיד, להעביר, לפרסם לציבור) בו בהשתתפותי ובכלל זה תיעוד שלי ו/או מלווי ו/או של רכבי אשר בוצעו במסגרת הפעילות וזאת במסגרת פעילות שיווק, קד"מ ופרסום של החברה, רכביה ומוצריה וזאת בכל מדיה ובכלל זה פרסומות בשלטי חוצות, עיתונות, טלוויזיה, אינטרנט ורשתות חברתיות וזאת בכל פורמט, טכנולוגיה ופלטפורמה שהיא בהן ללא הגבלת זמן, תדירות ומקום.

הנני מאשר לחברה ו/או מי מטעמה לשנות ו/או לערוך את התיעוד ו/או כל חלק ממנו בתוצרים שונים ("התוצרים") למטרות לעיל והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי וידוע לי כי יכול ולא יעשה שימוש בהם או בכל חלק מהם כלל. "שינוי" לצורך סעיף זה פירושו בין היתר (אך לא רק), לצרף לדמותי דמויות אחרות, או כתובים, או כותרות, או חומרים אחרים או כל אפקט אודיו ו/או ויזואלי וכיו"ב.

הנני מאשר כי אין מניעה שבמהלך השימוש בתיעוד ו/או התוצרים, יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג שהוא ובכל אופן מפורש או משתמע לגבי התיעוד ו/או התוצרים ו/או חלקים מהם ובכלל זה הופעתי והופעת רכבי בהם וכי יכול וישתמע מהם כי הנני תומך בחברה או ברכביה או מוצריה ו/או מקדמם ו/או מפרסמם ו/או כי יכול ותינתן להם כל פרשנות או משמעות אחרת ולא תהיינה לי כל טענות, דרישות או תביעות בגין כך ובכלל זה, בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, וכן אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או מבצעים כלשהן, בקשר לתיעוד ו/או לתוצרים ולכל שינוי ו/או שימוש בהם כאמור. מובהר ומוסכם כי החברה עושה שימוש בתיעוד או בתוצרים בהסתמך על הסכמתי והתחייבותי וכי לא תהיינה לי כל דרישות או תביעות בגין כך וזאת לאחר ששקלתי את הדבר והחלטתי לעשות כן מרצוני החופשי.

הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תשלומים ו/או תמלוגים ו/או תמורה ו/או זכויות מאיזה סוג שהוא בקשר לאמור בכתב אישור זה (ובכלל זה בגין השתתפותי והשתתפות רכבי בתיעוד או השימוש שיעשה בתוצרים) וכי הנני משתתף בהם ומעניק את הרשאת השימוש הבלתי חוזרת בהם לשם חווית ההשתתפות בלבד.

הריני מצהיר ומתחייב כי אין לי כל התחייבות בין חוזית ובין אחרת העומדת בסתירה לאמור לעיל ו/או המונעת את הכללתי בתיעוד ושימוש בו כמפורט לעיל.

החברה רשאית לממש את זכויותיה לבדה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לכל חברה הקשורה אליה.

ככל וישתתפו באירוע אורחים / מלווים מטעמי – הריני מאשר כי כתב הסכמה זה הובא לידיעתם ואושר על ידם ו/או על ידי האפוטרופוס/ים החוקי/ים עליהם במלואו בכל הנוגע אליהם.

הבחירה להשתתף בפעילות נתונה לשיקול דעתכם תוך בחינת הכרוך בכך - ככל והוראות דלעיל אינן מקובלות עליך ו/ או על מלוויך - נבקשכם שלא להירשם ולהשתתף בפעילות.
 הריני מאשר את כתב ההסכמה לעיל.
 הדפס את כתב ההסכמה
 הבאתי את כתב ההסכמה לעיל לידיעת אורחי אשר יתלוו אלי לפעילות והם הסכימו לו.
עלות 250 ₪ לרכב כולל מע"מ
התקדם לתשלום
לעדכון פרטים
לתנאי ביטול עסקה ראו תנאי השימוש
לא מכבדים כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס, לא ניתן לבצע עסקה בתשלומים.