Hero image Hero image

אלפא רומיאו

קטלוג תוספות

איתוראן פעיל + 2 רדום

7,000

תוספות מקומיות - מערכות איתור וחשמל

Feature image

וו גרירה נשלף-אלפא רומיאו ג'וליה/ סטלביו

4,550

תוספות מקומיות - אביזרי שטח

מצלמת דרך DVR קדמית

1,041

תוספות מקומיות - מערכות איתור וחשמל

Feature image

פוינטר טופ + 2 רדום

7,000

תוספות מקומיות - מערכות איתור וחשמל

Feature image

חבילת תוספות

חבילת איתוראן ספרינט

7,605

איתוראן פעיל + 1 רדום
מצלמת רוורס
מרימי שמשות

חבילת פוינטר ספרינט

7,605

פוינטר טופ + 1 רדום
מצלמת רוורס
מרימי שמשות

המפרטים והנתונים המוצגים הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים בהכרח לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי . כל המחירים כוללים מע”מ, המפרט עשוי לכלול פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום.
ההתקנות מבוצעות על ידי ספקים חיצוניים עימם התקשרה החברה לצורך זה ( להלן-‘ הספק’) בהתאם לאישורם דרישותיהם ובהתאם להתאמת הרכב. האחריות למוצר, ככל וקיימת, ניתנת על ידי הספק בהתאם לכתב האחריות הניתן על ידו. חלק מהאביזרים נדרשים בשינוי מבנה ברישיון הרכב, שינוי המבנה אינו כלול במחיר . עמדת טעינה מסופקת על ידי חברת פלאגו בהתאם לבדיקת התאמה ואינה כוללת עבודות תשתית נוספות כגון ( אך לא רק) חפירות חציבות, אבנים משתלבות ואביזרים שאינם מופיעים במפרט ההתקנה. מערכות איתור ופוינטר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם הספק ובכל מקרה אינו כולל דמי מנוי חודשיים. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד, הפועלות בתנאים ומגבלות שנועדו לסייע לנהג אך לא להחליפו, ואל לו להסתמך עליהן. המערכות אינן באות להחליף את שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח