מחיר כולל א. רישוי 404,961 ₪. המחיר מתייחס לדגם Gladiator 3.6L Rubicon S ג'נט רגיל לצבע לבן בלבד המחיר אינו כולל אבזור ותוספות ע"פ מחיר מחירון 07/23. הסכומים מעוגלים לעשרות שלמות לטובת חווית משתמש. החישובים לעיל הינם לפי ריבית נומינלית שנתית של פריים + 2% וכפוף לשינויים בריבית הפריים. החישוב מעלה הינו סימולציה בלבד ואינו מחייב את סמלת או כל גורם אחר והם לא יישאו בכל אחריות או נזק בקשר עם השימוש במחשבון או הסתמכות עליו. ההלוואה ככל ותאושר תועמד על ידי גורמים ממנים צד ג', באחריותם ובכפוף להסכמתם ואישורם ועפ"י תנאיהם והמצאת מסמכים, ערבויות ובטוחות נדרשים לשביעות רצונם. מחיר חודשי הינו הלוואת מימון ללקוחות שיאושרו מעל גיל 24. לגורם המממן נתונה הזכות לקבוע כי ללקוח יינתן מימון בסכום מופחת מהאמור או כלל לא, במפרט וגובה תשלומים או ריבית אחרים או בכפוף לכל תנאי אחר, ואין כל התחייבות של כל גורם שהוא כי הלקוח יהא זכאי למלוא סכום המימון, לתנאי המימון או בכלל. תנאי המימון וההלוואה המחייבים, ככל שתאושר, יהיו אלו המפורטים בהסכם הלוואה בין הגורם המממן ללקוח בלבד. ככל ויאושר המימון המקדמה תשולם על ידי הלקוח ישירות לסמלת בכפוף לחתימה על הסכם הזמנת הרכב. ההלוואה תועבר ישירות לסמלת על ידי הגורם המממן. מבוסס על ריבית פריים + 2% (וכפוף לשינויים בריבית הפריים) ובתוספת עמלת הקמה של 1% מגובה ההלוואה + דמי שעבוד בסך 365 ₪. לא כולל אגרת רישוי שתיווסף למקדמה. אי קבלת המימון מהגורם המממן מכל סיבה שהיא כמוהו כביטול העסקה ע"י הלקוח, וסמלת תהיה רשאית לבטל את העסקה ולהציע את הרכב למכירה ללקוח אחר. הלקוח יישא בעלויות והשלכות ביטול עסקת המימון. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין לראות בנתונים משום המלצה או יעוץ או הבעת דעה בקשר לכדאיות רכישת רכב באמצעות מימון בכלל ו/או לגבי איזה מהמסלולים המוצגים במחשבון. השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאים האמורים לעיל. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. הגורם המממן שומר על זכותו לשנות את תנאי המסלולים או לבטלם בכל עת. התמונה להמחשה בלבד. טל"ח
הנתונים המוצגים לעיל הם בגדר סימולציה בלבד ואינם התנאים המחייבים לעניין האשראי, ומובהר כי התנאים המחייבים להעמדת אשראי הם רק אלה הכלולים בהסכם שייחתם מול נותן האשראי/סמלת מימון, מקום בו נותן האשראי / סמלת מימון הסכימ/ה להעמיד אשראי, ובהתאם לטופס ריכוז הפרטים שיימסר ללקוח לפני העמדת האשראי. המימון מועמד על ידי סמלת מימון בע"מ, ח.פ. 516393469, בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 63181) ו/או על ידי צדדים שלישיים.
ממונה פניות הציבור סמלת מימון . מר דרור ישראלי . טל- 03-5655618. מייל –drori@samelet.com