מחיר כולל א. רישוי 243,494 ₪. המחיר מתייחס לדגם OUTBACK 2.5L LIMITED S1 ג'נט רגיל לא כולל צבע מטאלי, המחיר אינו כולל אבזור ותוספות ע"פ מחיר מחירון 07/23. מחיר חודשי הינו הלוואת מימון ללקוחות שיאושרו מעל גיל 24 באמצעות גורמים מממנים צד ג', באחריותם ובכפוף להסכמתם ואישורם ועפ"י יתר תנאיהם ובטחונות נדרשים. מסלול מימון של 60 תשלומים חודשיים בתוספת מקדמה ותשלום בסוף תקופה . מבוסס על ריבית פריים + 2% (וכפוף לשינויים בריבית הפריים) ובתוספת עמלת הקמה של 1% מגובה ההלוואה + דמי שעבוד בסך 365 ₪. לא כולל אגרת רישוי שתיווסף למקדמה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. סלול ליסינג הינו עסקת החכרה ל- 36 חודשים של רכב הנותר בבעלות ועל שם החברה, כפוף לתשלום חד פעמי ראשון בסך 14,900 ₪ ו- 36 תשלומים חודשיים צמודים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. תמחור זה תקף לנסיעה של 20,000 ק"מ בשנה לנהג מעל גיל 24 ורישיון מעל לשנה לפחות וכולל אגרת רישוי, ביטוח חובה, צד ג' ומקיף, טיפולי שגרה בהתאם להנחיות היצרן וספר הרכב במרכזי השירות של סמלת, ומיגון על פי דרישות הביטוח. כפוף לחיתום, אישור, בטחונות ויתר תנאי העסקה כפי שיפורטו בהסכם ככל וייכרת. אי השלמת תקופת העסקה כרוך בתשלום קנסות יציאה. החברה תהא רשאית להעביר את הרכב לחזקתה באופן מידי. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. הגורם המממן שומר על זכותו לשנות את תנאי המסלולים או לבטלם בכל עת. התמונה להמחשה בלבד. טל"ח
הנתונים המוצגים לעיל הם בגדר סימולציה בלבד ואינם התנאים המחייבים לעניין האשראי, ומובהר כי התנאים המחייבים להעמדת אשראי הם רק אלה הכלולים בהסכם שייחתם מול נותן האשראי/סמלת מימון, מקום בו נותן האשראי / סמלת מימון הסכימ/ה להעמיד אשראי, ובהתאם לטופס ריכוז הפרטים שיימסר ללקוח לפני העמדת האשראי. המימון מועמד על ידי סמלת מימון בע"מ, ח.פ. 516393469, בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 63181) ו/או על ידי צדדים שלישיים.
ממונה פניות הציבור סמלת מימון . מר דרור ישראלי . טל- 03-5655618. מייל –drori@samelet.com